Til grundejerforeningens medlemmer:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 19 marts 2013 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen eller lille lokale bagved).

Med følgende dagsorden:

1.         Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.         Formandens beretning.

3.         Aflæggelse af regnskab.

4.         Følgende rettidigt indkomne forslag.

            4A.      Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen

            4B.      Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

5.         Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2013).

6.         Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. §8.6 og §12).

                        Valg af kasserer (2 år)         Hans-Henrik opstiller.

                        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år). 

Tonny genopstiller.

Klaus genopstiller.

7.         Valg af bestyrelsessuppleanter:

                        Valg af 1 første suppleant for 1 år.            

                        Valg af 1 anden suppleant for 1 år.            

8.         Valg af revisorer:

                        Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                     

                        Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.       

9.         Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på een øl eller vand til hver deltager.

Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Østrup Rasmussen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk