Til grundejerforeningens medlemmer:

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

 

Tirsdag den 21 marts 2017 kl. 19.00 på Blistrup Skole (i kantinen eller lille lokale bagved).

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Følgende rettidigt indkomne forslag.

4A. Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen

4B. Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.

(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2017).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i.h.t. §8.6 og §12).

Valg af kasserer (2 år) Hans-Henrik opstiller.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år).

Tonny genopstiller.

Egon genopstiller.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter:

Valg af 1 første suppleant for 1 år.

Valg af 1 anden suppleant for 1 år.

8. Valg af revisorer:

Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.

Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.

9. Eventuelt.

( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på en øl eller vand til hver deltager. Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Klitgaard

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk