Generalforsamling

Medmindre der modtages forslag fra medlemmerne inden 1 februar vil indkaldelsen lyde:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 10 marts 2009 kl. 19.00 på Blistrup Skole ( i kantinen ).

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Følgende rettidigt indkomne forslag.
4A. Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen
4B. Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2009).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( i.h.t. §8.6 og §12).
Valg af kasserer (2 år) Hans-Henrik opstiller.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år). Tony og Sanne opstiller.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Valg af 1 første suppleant for 1 år.
Valg af 1 anden suppleant for 1 år.
8. Valg af revisorer:
Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.
Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.
9. Eventuelt.
( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på een øl eller vand til hver deltager. Herudover kan der købes øl og vand for egen regning.
Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Ole Østrup Rasmussen
     

 

Følg selv udviklingen -eller læs forslaget på Gribskov Kommunes hjemmeside

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=DC21A5CE34398A94C12573D100450817
     

07-03-2009 kl. 1:57
Indsendt via web
NYHEDER OM BYUDVIKLING I BLISTRUP

NYHEDER OM BYUDVIKLING I BLISTRUP

[23.januar 09]
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 med tilhørende miljøscreening samt visionsnotat med helhedsplan har været offentligt fremlagt i perioden 07.10.08-03.12.08.
Der er i perioden indkommet 4 bemærkninger, hvoraf det meste vedrører visionsnotatet.

Hovedpunkterne omfatter primært:
trafik og udkørsler
stiforløb
belastning af spildevandssystem
betragtninger om bæredygtighed
afstand til naboer

Planudvalget har på mødet den 07.01.09 besluttet, at vejforhold, trafiksikkerhed og økonomi skal belyses yderligere, inden der tages endelig stilling til, om de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget og visionsnotatet. Det vil sige, at Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget udskydes, indtil forholdene er belyst.
     

 

16-04-2009 kl. 12:42
Indsendt via web
Fibernet

Ifølge DONG energy er vores fibernet nu aktivt.
     

 

26-05-2009 kl. 22:07
Indsendt via web
Udsholt vandværk

Kommunen har bedt os efterlyse personer som er interesserede i at indgå i arbejdet omkring ændringen af Udsholt vandværk til andelssselskab.
Yderligere information kan fåes hos tvf@gribskov.dk
 
     

26-05-2009 kl. 22:04
Indsendt via web
Aflysning af arbejds lørdag den 30/5

Som aftalt ved forrige arbejdsweek-end er den 30/5 aflyst.
Næste gang er istedet den 13/6.
     

05-05-2009 kl. 1:12
Indsendt via web
Behandling af indsigelser i forbindelse med udstykning

Vores indsigelser i forbindelse med udstykningen nord for Bjørn Andersens vej har været til behandling i kommunen og her er resultatet.

Behandling af indsigelser/bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 17 samt
visionsnotat, med administrationens vurdering af disse
[PLA 07.01.2009]
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt visionsnotat har været offentligt fremlagt i perioden
07.10.2008 til d. 03.12.2008.
Der er i perioden indkommet 4 indsigelser / bemærkninger til planforslagene.
Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:
 trafik og udkørsler
 stiforløb
 belastning af spildevandssystem
 betragtninger om bæredygtighed
 afstand til naboer

Det følgende består af en gennemgang af indsigelser / bemærkninger og administrationens vurdering af disse.
Indsigelser / bemærkninger ligger i sagen.

1. Grundejerforeningen Tollerupgaard (modtaget 04.11.2008)

1a. Grf. gør indsigelse mod de trafikale løsninger. Med fuld udbygning på 90 nye boliger vil der ske en trafikforøgelse på 200 % på Bjørn Andersens Vej, hvor der i dag ligger 45 parceller. I dag opleves allerede trafiktæthed og farlige situationer ved udkørsel til Udsholtvej, og det antages at blive et trafikalt problem fremover. Det foreslås, at den nye udstykning også kobles på Stenagervej for at morgentrafik til skolen kan anvende denne udkørsel og lette belastningen ved Bjørn Andersens Vej / Udsholtvej. Oversigtsforholdene i dette kryds er begrænsede, og der køres stærkt på strækningen. Hastigheden vil sammen med øget belastning være et problem, og det ses ikke at være tilfredsstillende beskrevet i planen. Endvidere ses det nødvendigt med opmærkning med hajtænder i krydset Bjørn Andersens Vej / Niels Lorentzens Vej, da den nuværende højrevigepligt ikke virker logisk. Endelig mener Grf. at det er en fejl, at Bjørn Andersens Vej beskrives som anlagt med intentionen om også at være adgangsvej for andre områder, idet det ikke står i gældende lokalplan for området.

Administrationens vurdering og anbefalinger:

ad 1a. Bemærkningerne vedrører alene visionsnotatet.
Det vurderes fortsat, at Bjørn Andersens Vej kan bære den ekstra belastning fra Blistrup Nord. Det kan oplyses, at det er ud fra dimensioneringen af Bjørn Andersens Vej, at det konkluderes, at den kan anvendes som adgangsvej for ny bebyggelse.
En ekstra udkørsel til landevej udenfor byzone giver en naturlig øget risiko for uheld og er ikke en naturlig løsning set fra et trafikmæssigt synspunkt. Det kan oplyses, at løsningen vil modarbejde den hensigtserklæring, Byrådet har om at gøre vejene mere sikre ved reduktion af risikoen for personskader.
Administrationen foreslår, at der i forbindelse med udstykningens udbygning etableres fartdæmpet 40 km/t zone i det eksisterende boligområde for Bjørn Andersensvej og Niels Lorentzensvej, dette kan være med enten vejindsnævring, bump eller helle. Dette vil
imødekomme og nedtone at udbygningen vil forøge trafikmængden, samt kunne give et sammenhængende og mere ensartet vejsystem for hele området. Der bør endvidere skiltes og afmærkes med ubetinget vigepligt for alle de eksisterende mindre sideveje .
Administrationen kan anbefale, at indsigelsen delvis imødekommes ved, at vejmyndigheden særskilt vurderer vejforholdene udenfor byudviklingsområdet.

1b. Grf. bemærker, at den nordlige sti ender ved Stenagervej ifølge kortmateriale. De mener, at stien bør forlænges fra Stenagervej til skolen for at undgå trafik over parkeringsareal eller langs Udsholtvej.
Administrationens vurdering og anbefalinger:

ad 1b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planerne, idet det allerede er beskrevet i visionsnotatet, at et samlet vejprojekt vil indeholde en stiplan, der også forholder sig til omgivende cykel- og gangruter. Administrationen anbefaler, at bemærkningen indgår i det kommende arbejde med sikring af skolevejen, når stien konkret
skal anlægges. Endvidere anbefales det at tilføje i visionsnotatets afsnit 4.1, at der skal indtænkes sikker færdsel fra byudviklingsområdet til skolen.

1c. Det oplyses, at der i visionsnotatets punkt 4.5 fejlagtigt er angivet et 10 KW forsyningskabel, hvilket bør være 10 KV.
Administrationens vurdering og anbefalinger:

ad 1c. Bemærkningen tages til efterretning, og fejlen rettes.

1d. Grf. har oplevet overbelastning af Tollerupgaard-udstykningens regnvandsbassin et par år tilbage, og er derfor utrygge ved den planlagte 100 % ekstra kloakbelastning ved fuld udbygning.

Administrationens vurdering og anbefalinger:
ad 1d. Administrationen kan oplyse, at det ikke er hensigten at belaste de eksisterende bassiner i området med vand fra den nye udstykning. Der kalkuleres i byggemodningsprojektet med et areal til etablering af et nyt bassin indenfor selve byudviklingsområdet. Bassinet har til formål at tilbageholde den nye udstyknings overfladevand.
Administrationen anbefaler, at indsigelsen tages til efterretning .

Øvrige indsigelser kan se på http://www.gribskov.dk/ProFile/ProfileWebMeeting.nsf/7d102f60450285ccc1257258003825b1/8177ed0171caae26c125752500127504/$FILE/beh.af%20indsigelser%20Blistrup.pdf
     

05-05-2009 kl. 0:46
Indsendt via web
Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen er lagt på nettet under punktet "Generalforsamling".

 

15-09-2009 kl. 22:04
Indsendt via web
BLISTRUP NORD OG BEBYGGELSEN GODKENDT 17 AUGUST

BLISTRUP NORD OG BEBYGGELSEN ( fra gribskov kommunes hjemmeside)

Blistrup Nord
Områdets samlede grundareal udgør ca. 98.000 m² og ejes af Gribskov Kommune. Området er afgrænset af Udsholtvej mod nord, Bjørn Andersensvej mod syd, Stenagervej og Kirkevej mod vest samt et eksisterende boligområde mod øst. Blistrup skole og skolefritidsordningen er placeret i området vest for Stenagervej. Arealet ligger som et restområde mellem skolen, SFO´en og den eksisterende bebyggelse. Terrænet er småkuperet og skrånende fra nordøst mod sydvest, hvilket betyder at der er vid udsigt fra den nord-østlige del af området samt den midterste del. Det fremstår i dag ubebygget med vildtvoksende blomster, højt græs og småbuske. Der er plantet træer i et bælte mod vest. Regionplanen fastsætter, at vi kan byudvikle halvdelen af arealet i den nuværende planperiode.

Bebyggelsen
Vi ønsker en bebyggelse der har fokus på børnefamilier og landskabelige karakter i fællesarealerne. Blistrup skal være kendetegnet som en børnevenlig by med mange faciliteter og gode muligheder for fritids- og friluftsaktiviteter. Blistrup er en grøn by på landet - tæt ved vandet. I forbindelse med tiltrækning af nye bosættende børnefamilier i Blistrup, er det vigtigt at integrere og sikre byens kvaliteter i fremtiden, så det bliver attraktivt at flytte til og blive boende. Derfor er der behov for flere typer boliger, følgende er i spil:´
Bebyggelse med almindelige parcelhuse, hvor grundene er forholdsvis store med grundareal.
Tæt-lav bebyggelse. Dette er en bebyggelsesform, som indeholder træk af et mere urbant element. Ses ofte i byer med en større befolkningstæthed.
Bebyggelse med almindelige parcelhuse, hvor grundene er mindre end traditionelt set i kommunen.

Kommuneplantillæg - fra landbrug til bolig
Byrådet har på sit møde den 15. september godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til offentlig fremlæggelse. Det betyder at byudviklingsområdets rammebestemmelser kan ændres fra landbrugsformål til boligformål og skaber mulighed for et nyt boligområde. Samtidig godkendte de visioner og ídeer om det kommende boligområder, som vi har beskrevet i et visionsnotat. Sammen med overordnede skitser af bebyggelsesprincipper udgør visionsnotatet en helhedsplan for byudviklingsområdet. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 17 og helhedsplanen har været fremsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. oktober til den 2. december.

Efterfølgende har Byrådet endeligt vedtaget dokumenterne med mindre rettelser på mødet den 17.08.09.

Se referatet fra Byrådsmødet, samt de tilrettede dokumenter her

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=B6842DD0386DD55AC12573D700433048


 
     

07-09-2009 kl. 1:13
Indsendt via web
Larm med haveredskaber

Foreningen har modtaget klage fra grundejer på Niels Lorentzens vej over at der larmes med flere plæneklippere søndag efter 14.

Vis hensyn - og overhold reglerne.
     

 

15-11-2009 kl. 15:50
Indsendt via web
Nye skilte

Der er idag sat skilte op ved flere indgange til fællesarealet.
Vi håber det hjælper på problemerne med hundeefterladenskaber.

I nær fremtid sættes der også 3 skilte op med advarsel om legende børn.

mvh
Bestyrelsen
     

 

26-12-2009 kl. 13:50
Indsendt via web
BORGERNE OVERTAGER UDSHOLT VANDVÆRK

BORGERNE OVERTAGER UDSHOLT VANDVÆRK
Driften af Udsholt Vandværk bliver fra årsskiftet overdraget til brugerne.


Brugerne overtager Udsholt Vandværk
Udsholt Vandværk bliver fra årsskiftet til et såkaldt A.M.B.A. Det er brugerne, som bliver andelshaverne og dem der skal drive vandværket. Der er etableret en brugergruppe, som udgør den foreløbige bestyrelse, og både de og medarbejderne glæder sig.

Alle får tilbudt andele
Efter Gribskov Kommune tog initiativ til at privatisere vandværket, har seks borgere fra området været aktive i at finde ud af hvad der lå i det og få det juridiske på plads. Det er deres fortjeneste, at det nye brugerejede selskab nu ser dagens lys. Alle der aftager vand fra Udsholt Vandværk vil få
tilbudt at blive andelshavere, men det er ikke et krav for at aftage vand fra vandværket. Selskabets vedtægter og andet relevant materiale vil senere blive gjort tilgængelig på dette sted.

Den første ordinære generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen af maj 2010, og der vil 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer være på valg. Vandværkets bestyrelse indtil generalforsamlingen består af :

Flemming Hansen (formand)
Henrik Zøller (næstformand)
Jan D. Christiansen (kasserer)
Poul Leerbeck og
Mogens Espersen

Kommer alle brugerne til gode
Brugergruppen bag etableringen består af 3 fastboende og 2 sommerhusejere. Samarbejdet med kommunen har fungeret rigtig godt og ”der har været meget at lave”, som en af brugergruppens medlemmer, Flemming Hansen, kommenterer. Men de nye ejere får hjælp og vejledning. ”Vi har lavet en aftale med kommunen om, at de bistår med praktisk assistance og rådgivning i en overgangsfase, indtil vi har vore egne systemer på plads”, fortæller Flemming Hansen. Brugergruppen er enige om, at de med tiden kan drive Udsholt Vandværk bedre end kommunen.

Vandværket er blevet forsømt de sidste mange år, og de ser det som den vigtigste opgave at få værket på ret køl igen. Vandværket er en ” nul-forretning”, og andelshaverne kan ikke tjene penge på værket, men alle har til gengæld en fordel ved at drive det effektivt. ”Jo billigere det drives, jo bedre, for så kan vi holde nogle ordentlige priser. På den måde får alle brugere noget ud af det”, som Flemming Hansen siger. Det er brugergruppens indtryk at borgerne er positive overfor privatiseringen, men de forventer ikke, at der er mere end ca. 10 %, som siger ja til at blive andelshavere.

Tilfredse medarbejdere
Andelsselskabet overtager de medarbejdere, som er tilknyttet vandværket i dag i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven, og det skal i det hele videreføre vandværket med de rettigheder og forpligtelser, der påhviler et sådant selskab. ”Jeg ser meget positivt på det, jeg tror det bliver mere smidigt end idag”, smiler Preben, som er den ene af værkets to medarbejdere. Vandværkets medarbejdere håber blandt andet på at kunne etablere en vagtordning sammen med de andre private værker, hvilket der ikke har været mulighed for før.

Alle vandværker privatiserede
Ny lovgivning for kommunernes drikkevands- og spildevandsforsyning stiller pr. 1. januar 2010 krav om, at forsyningsvirksomhederne skal drives i selskabsform. Udsholt Vandværk er det sidste af kommunens vandværker, der går over til at være forbrugerejet. Vandværket ligger naturskønt udenfor Blistrup og er blandt de største vandværker i kommunen. Det indvinder over 300.000 m3 vand på årsbasis og forsyner 1.480 parcelhuse, 3.200 fritidshuse og 220 landbrug samt områdets virksomheder og institutioner.


Ovenstående er klippet fra gribskov kommunes hjemmeside:
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257258002FD751&iD=93AEF2D2C54B376FC125768D002D0D51
     

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk