Referatet fra generalforsamlingen marts 2009:
 
Ad. 1   Morten(NL 44A) blev valgt til dirigent
            Michael(NL 37) og Melanie(NL 60) blev valgt til stemmetællere.
 
Ad. 2   Formanden aflagde beretning om året der var gået.
            Beretningen blev vedtaget.
 
Ad. 3   Kassereren aflagde regnskabet for 2008.
            Regnskabet blev vedtaget.
 
Ad. 4a Der var ikke indkommet nogen forslag fra foreningens medlemmer.
Ad. 4b Bestyrelsen havde ingen forslag.
 
Ad. 5   Kassereren fremlagde budgettet for 2009.
            Budgettet blev vedtaget.
 
            Næste års kontingent forblev uændret. Der opkræves kr. 350,- pr. halvår.
 
Ad. 6   Hans-Henrik blev genvalgt som kasserer.
            Ved valget af 2 bestyrelsesmedlemmer blev Tonny genvalgt.
            Der blev derimod kampvalg mellem Sanne(NL 50) og Melanie(NL 60). Der blev i den
 forbindelse afholdt skriftlig(hemmelig) afstemning mellem de fremmødte.
            Udfaldet af afstemningen blev, at der var 8 stemmer på hver af kandidaterne.
            Herefter blev det, efter forsamlingens godkendelse, Sanne der blev siddende i
 bestyrelsen.
 
Ad. 7   Michael(NL 37) blev valgt til første suppleant.
            Melanie(NL 60) blev valgt til anden suppleant
 
Ad. 8   Oskar(BA 45) og Klaus(NL 50) blev valgt til bilagskontrollanter.
            Morten(NL 44A) blev valgt til bilagskontrollant suppleant.
 
Ad. 9   Under eventuelt var der en del punkter der blev gennemgået.
            Klaes(NL 45) havde en del indsigelser gående på bestyrelsens arbejde.
            Det blev anført, at man ikke havde den opfattelse, at bestyrelsen gjorde nok for at
            sørge for at især fortovene blev vedligeholdt af kommunen. Bestyrelsen kunne blot
            meddele, at der var sendt skrivelser til kommunen, men at vores udstykning ikke
            ligefrem stod forrest i køen med hensyn til vedligehold af fortove og veje.
            Bestyrelsen blev opfordret til endnu engang at tage kontakt til kommunen.
 
            Det blev ligeledes påklaget, at bestyrelsen ikke sørgede for at den fælles legeplads
            blev holdt i forsvarlig stand. Her meldte bestyrelsen hus forbi. Der er,på frivillig basis
            nedsat et arbejdshold, som efter bedste evne forsøger at vedligeholde især lege-
            pladsen. Der forsøges hvert år, at få nye folk ind på arbejdsholdet, således at der er
            flere hænder til at gøre arbejdet, men det er kun et fåtal, der tilsyneladende ønsker
            at deltage.
 Da både bestyrelsen og de frivillige arbejdshænder der er interesseret i at
 få legepladsen til at fungere nogenlunde ordentligt, også har andre private gøremål
            virkede dette umiddelbart som et lidt urimeligt krav, især når det i princippet er
            ”Tordensskjold soldater”, med heldigvis indimellem nye ansigter, der udfører dette
            frivillige arbejde.
           
            Bestyrelsen blev endvidere opfordret til at tage kontakt til de grundejere,der åbenlyst
            ikke holder orden på deres grund og bede dem om at få det udbedret.
            Såfremt dette ikke, indenfor en fristperiode, vil blive respekteret, vil oprydningen
            blive foranlediget for grundejerens regning.
 
            Med hensyn til de ødelagte fortove og andet som der er opstået i forbindelse med
            DONG´s arbejde i forbindelse med nedgravning af fibernet, rettes der henvendelse
            til DONG om udbedring af skaderne.
            Når der foreligger et svar vil der blive sendt en skrivelse rundt til beboerne.
 
            Der udsendes en skrivelse vedr. datoer i forbindelse med arbejdsholdet.
 
            Der blev nedsat et festudvalg, der i første omgang består af Melanie(NL 60) og
            Sanne(NL 50) der skal undersøge muligheden for at der afholdes et fælles grill-
            arrangement på fællesarealet.
 
            Aftenen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk