Grundejerforeningen Tollerupgaards Vedtægter.

 Omfattende følgende matrikelnumre:

14aa,14ab,14ac,14ad,14ae,14af,14ag,14ah,14ai,14ak,14al,14am,14an,

14ao,14ap,14aq,14ar,14as,14at,14au,14av,14ax,14ay,14f,14g,14h,14i,

14k,14l,14m,14n,14o,14p,14q,14r,14s,14t,14u,14v,14x,14y,14æ,14ø,

alle af Højelt By, Blistrup.

1dh,1di,1dk,1dl,1dm,1dn,1do,1dp,1dq,1dr,1ds,1dt,1du,1dv,1dx,1dy,1dz,1dæ,1dø,

1ea,3aa,3ab,3ac,3ad,3ae,3af,3ag,3ah,3ai,3ak,3al,3am,

3an,3ao,3ap,3aq,3ar,3as,3at,3au,3av,3ax,3ay,3az,3aæ,3aø,3ba,3bb, 3bc,3bd, 3be,3bf,3bi,3bk,3bl,3bm,3bn,3bo,3bp,3bq,3br,3bs,3bt,3bu,3bv,3bx,3y,

3z,3æ,3ø, samt 3e,hjørneareal "Tollerupgaard", 3d,

fællesareal og 3bq, regnvands bassin alle af Blistrup By, Blistrup.

Beliggende

Bjørn Andersens vej: 2-21, 23, 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,

49,51,53,55,57,59,61,63,65, 67,69,71,73

Niels Lorentzens vej: 1,3,5,7-12,14,16,18,20-44a,44b-64,66,68,70,72,74,76,

78,80,82,84 Blistrup, 3230 Græsted.

§1. Foreningens navn er Grundejerforeningen "TOLLERUPGAARD".

§2. Foreningens hjemsted er Gribskov kommune – under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

§3. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de på denne side anførte matrikelnumre.

§4. Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Gribskov kommunalbestyrelse kan forlange, at anliggender, der efter kommunalbestyrelsens skøn er fælles for parcellerne, skal varetages af grundejerforeningen. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag. Foreningen er pligtig til – efter påkrav fra ejerne, at tage skøde på private sti- og fællesarealer indenfor deklarationsområdet med derpå værende anlæg. Foreningen forestår vedligeholdelse, renholdelse, grusning m.m. af stier og fællesarealer. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udforme og udsende et ordensreglement. I det omfang, der etableres fælles tv –antenne anlæg eller lignende fællesanlæg for deklarationsområdet, forestår grundejerforeningen anlæggets etablering og vedligeholdelse heraf, såfremt der ikke, med grundejerforeningens godkendelse, etableres en selvstændig antenneforening eller lignende. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser, er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

§5. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder, fra overtagelsesdagen, i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen – herunder forpligtigelser vedrørende betaling af restancer til foreningen, som måtte være på ejendommen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligtigelserne. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om ny ejers navn, bopæl og ejendommens matrikel nr.

§6. Foreningens medlemmer hæfter, i forhold til 3die-mand, ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne i fællesskab, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves halvårligt, nemlig den 1 maj og den 1 november, til hvilket tidspunkter, beløbene er forfaldne. Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens postgirokonto eller til kassereren. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, eller på anden for foreningen hensigtsmæssig måde. Dog skal der forinden tilskrives medlemmet 2 (to) rykkere, hvoraf der på 1. rykker er et gebyr til foreningen på 10.00 kr. og på 2. rykker tilskrives der et gebyr på 25 % af det til enhver tid skyldige beløb. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen, betales af vedkommende restant. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling – eller til et andet møde, som foreningen måtte indkalde til, fortabes retten til at deltage i dette samt valgbarhed.

§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. I tilfælde af vedtægtsændringer, vedtaget på generalforsamling, skal ændringsforslagene ud til urafstemning til samtlige medlemmer, der er derefter 14 dage til at tage stilling til ændringsforslagene på, derefter skal de være tilsendt et af disse medlemmer af foreningen, der på generalforsamlingen er blevet valgt som stemmetællere. Disse skal, i forening med revisorerne, tælle stemmerne op. Intet medlem af bestyrelsen må bestride dette job. Bestyrelsen sætter dato og klokkeslæt på stemmesedlerne, for rettidigt indlevering.

§8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Gribskov kommune. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen. Rettidigt indkomne forslag udsendes i deres fulde ordlyd, ligeledes med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 februar. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere, som også er stemmetællere ved urafstemning.
  2. Formandens beretning for det forløbne år. ( der udsendes intet referat ).
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisorerne.
  4. Rettidigt indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges dog selvstændigt, idet formanden vælges på lige årstal og kassereren vælges på ulige årstal.
  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter, 1 årige.
  8. Valg af 2 revisorer, 1 årige, samt 1 revisor suppleant.
  9. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 25% af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse. Hvis ikke mindst 75% af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hver af de fremmødte har 1 (én) stemme, dog maksimum 2 stemmer pr. parcel. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre 1 (eet) medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan overdrages, ved skriftlig fuldmagt, til et andet medlem, det gælder dog kun 1 stemme. Intet medlem kan afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

§11. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til at gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med 1 på lige og 2 på ulige årstal. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§13. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, samt varetagelse af foreningens formål og interesser. Bestyrelsen er desuden bemyndiget til, efter forudgående advarsel til den enkelte grundejer som misligeholder sine almene forpligtigelser, at foretage snerydning, klipning af hæk, eller andre lignende ydelser på grundejerens regning.
Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg. Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger foretages ved simpel stemmeflertal – ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Bestyrelsen er forpligtet til at føre et medlemskartotek. Der skal føres protokol over det, på møderne, passerede. Hvis bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg, skal mindst 1 bestyrelsesmedlem deltage.

§14. Foreningen tegnes, overfor 3die-mand, af et flertal af bestyrelsen eller af formand, næstformand og kasserer i forening.

§15. Klager fra medlemmer, over medlemmer eller overfor myndigheder udenfor foreningens regi, skal tilsendes – skriftligt – til bestyrelsen, som så tager stilling til det enkelte spørgsmål.

§16. Regnskabet revideres af de 2 revisorer. Revisorerne har ret – og pligt – til uanmeldt revision mindst 2 gange årligt. Idet foreningens regnskabsår er kalenderåret, skal regnskabet tilstilles til revisorerne senest den 1 februar hvert år. Revisorerne skal være færdige med revisionen så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning, kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§17. Diæter til bestyrelse og revisorer afgøres hvert år på generalforsamlingen.

§18. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren eller til foreningens postgirokonto. På bankkonto og postgirokonto kan der kun hæves af kassereren med formandens underskrift. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr. 2.000.

§19. Foreningens opløsning kan kun finde sted – efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne – og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer, gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, uden samtykke fra de påtaleberettigede, jfr. Deklaration af 26/2 1971.

§20. Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse. Ingen vedtægtsændring må være i strid med tinglyst deklaration eller nogen kommunal vedtægt. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 21 marts 1990.

Underskrevet

Formand Freddy Hansen

Dirigent Heinz Engler

Kasserer Helge Juliussen
 
 
Note 1. Efterfølgende ændret for såvidt angår Græsted Gilleleje kommune til Gribskov kommune, samt ændring af § 13 til en udvidet bemyndigelse i forbindelse med misligeholdelse af alm. forpligtelser ( ændret på generalforsamling marts 2007 ).
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk