ÅRSRAPPORT FOR 2015

SAMT

BUDGET FOR 2016

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab gennemlæst og bilag kontrolleret.

Bemærkninger:

 

 

Blistrup, den                 2016

1

REGNSKABSBERETNING FOR 2015

Til regnskabet for 2015 skal følgende bemærkninger knyttes:

Året udviser et underskud på ca.kr.3.000 mod et budgetteret underskud på ca. kr.15.000

Dette må, efter bestyrelsens opfattelse, betragtes som værende tilfredsstillende, når der henses til afskrivning på tilgodehavende kontingenter med ca. kr. 10.000. Dette er gjort ud fra den betragtning, at tabet tages nu og såfremt skyldnerne efterfølgende indbetaler vil disse indtægter indgå som indtægt på tidligere afskrevet.

De realiserede indtægter blev ca. kr. 3.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes, at visse grundejere i 2015 tilsyneladende(stadig)ikke har ønsket at indbetale deres kontingent.

De realiserede udgifter blev ca. kr. 20.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes primært færre udgifter til fællesarealer samt mindre udgift til drift af maskiner.

Udover det nævnte har bestyrelsen ikke flere bemærkninger til regnskabet for 2015

.                                  Blistrup, den            2016

Bestyrelsen

Klaus Klitgaard     Egon Andreasen     Hans-Henrik Arnkjær

 

                       Michael Hardersdorf              Tonny Jørgensen

2

 

Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 2015

 

Indtægter:                                                                  Budget 2015:

Kontingenter             79800,00                                   79800,00

Renteindtægter                 0,19                                             0,00                         

Diverse indtægter             0,00     79800,19                       0,00     79800,00   

 

Udgifter:

Bestyrelseshonorar    7500,00                                       7500,00

Bestyrelsesmøder       3929,25                                       4000,00

Revision                         500,00                                         500,00

Generalforsamling        376,50                                         500,00

Omdeling                          0,00                                          500,00

Fællesarealer            27098,75                                    35000,00

Vedl. Beplantning       2400,00                                             0,00

Afskrivn. Kont.            9800,00                                             0,00

Drift maskiner             3565,45                                    10000,00

Småanskaffelser         2177,80                                       5000,00

Forsikringer                 3242,03                                       3500,00

Arbejdshold              15481,01                                    10000,00

Snerydning                         0,00                                       3000,00

OVERF.TIL SIDE  3    76070,79   79800,19                79500,00      79800,00

 

 

3

 

 

OVERF.FRA S. 2        76070,79     79800,19              79500,00       79800,00

Kontorartikler             1049,24                                      1500,00

Porto og gebyrer          725,00                                      1000,00

PBS                              2113,28                                      2000,00

Edb-udgifter                  708,00                                      1000,00

Anlægsarbejder          2025,00                                      5000,00

El                                  1091,91                                      1500,00

Skur                                    0,00      83783,22               3000,00        94500,00

Årets resultat                             -    3983,03                               -     14700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Statusopgørelse

 

Balance pr.31/12 2015                               Balance pr.31/12 2014

 

AKTIVER                                                AKTIVER

 

Indlån                               565,30                        Indlån                       565,11

Nykredit Bank              68011,99                       Nykredit Bank    68026,99        

Giro                               43182,72                       Giro                      39800,94

Kasse                                     0,50                       Kasse                            0,50

Tilgodhav.kont.            5645,00                        Tilghav.kont.       12995,00

AKTIVER I ALT          117405,51                       AKTIVER I ALT   121388,54

 

 

PASSIVER                                              PASSIVER

 

Egenkapital primo    121388,54                       Egenkap.primo 154544,48

Årets resultat          -     3983,03                        Årets resultat  -   33155,94

Egenkapital ultimo   117405,51                       Egenkap.ult.     121388,54

 

Gæld                                                                     Gæld

Forudbet.kont.                    0,00                        Forudb.kont.                0,00

Gæld i alt                             0,00                        Gæld i alt                     0,00

 

PASSIVER I ALT        117405,51                       PASSIVER I ALT 121388,54

5

 

BUDGET FOR 2016

 

INDTÆGTER:

Kontingenter(114 x 700)                                                         79800

I alt indtægter                                                                            79800

 

UDGIFTER:

Forsikringer                                                                                   3500

Kontorartikler                                                                               1500

PBS                                                                                                   2000

Edb udgifter                                                                                  1000

Generalforsamling                                                                       500

Omdeling                                                                                         500

Pasning af fællesarealer                                                          35000

Drift maskiner                                                                             12000

Porto og gebyrer                                                                          1000

Småanskaffelser                                                                          3000

Arbejdshold                                                                                10000

Snerydning                                                                                    3000

Bestyrelseshonorar                                                                     7500

Revision                                                                                            500

Bestyrelsesmøder                                                                        4000

OVERFØRT TIL SIDE 6                                                               85000

 

6

 

OVERFØRT FRA SIDE 5                                                             85000

Anlægsarbejder                                                                           5000

El                                                                                                       1500

Vedligeholdelse af legeplads og skur                                 20000

I alt udgifter                                                                             111500

 

BUDGETTERET RESULTAT(UNDERSKUD)                    -   31700     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk