Grundejerforeningen Tollerupgaards Regler.

  1.Alle medlemmer bør i egen interesse medvirke til selv at begrænse støj, røg og andre gener af hensyn til trivsel i området. Grundene skal til enhver tid fremtræde således, at de ikke virker skræmmende på omgivelserne. Medlemmerne er ansvarlige for de skader, som de eller deres samt deres hunde forårsager på hegn, beplantninger og lign.

2.Da det påhviler Grundejerforeningen og dermed det enkelte medlem, at renholde og snerydde veje, fortove og fællesarealer, ser Grundejerforeningen sig nødsaget til at forbyde al parkering på fortove. Dette indbefatter også parkering med det ene hjul på fortovet. Det er selvsagt ikke tilladt at bruge vendepladserne som parkeringsplads. Det henstilles desuden til medlemmerne, at deres gæster parkerer på medlemmets egen grund, eller såfremt der ikke er plads, parkerer hensigtsmæssigt på vejene og ikke ud for andre medlemmers udkørsel. Motorkøretøjer på over 3500 kg må ikke parkere på vejene.

3.Det påhviler hvert medlem, der har hund at iagttage politivedtægten. Heri står bl.a. at løse hunde kun må forefindes på privat grund og ikke på veje og fællesareal.

4.Det henstilles til den kørende trafik at tage hensyn til legende børn og gående færdsel, ved at nedsætte kørehastigheden.

5.Vedrørende græsslåning og savning henstilles det til grundejerne at vælge et, for dette, passende tidspunkt. Dog er græsslåning med motorplæneklipper, og brug af motorsav ikke tilladt på følgende tidspunkter:

 

Hverdage

efter kl 19.30

Lørdage

efter kl. 16.00

Søn- og helligdage

efter kl. 14.00

6. Det henstilles til medlemmerne, at hække og hegn ikke er til gene for gående eller kørende d.v.s. at hækken på intet tidspunkt bliver så bred, at grenene når ind på asfaltfortovet og at udsigten fra stikvejene ikke hindres.

7.Bestyrelsen skal rette henvendelse til den enkelte grundejer og hvis dette ikke hjælper, i løbet af få dage efter henvendelsen da at rette henvendelse til rette myndighed. Klager over overtrædelse fra andre medlemmer vil kun blive taget til efterretning såfremt denne indgives skriftligt og med angivelse af navn og adresse, til evt. klage overfor offentlig myndighed.

Bestyrelsen

 

 

Revideret 2011 hvorefter den tidligere § 4 om afbrænding af haveaffald er udgået idet dette ved lov er blevet ulovligt i byzone.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk