Agendaen fra 2009 var følgende:
 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling:
 
Tirsdag den 10 marts 2009 kl. 19.00 på Blistrup Skole ( i kantinen ).
 
Med følgende dagsorden:
1.         Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.         Formandens beretning.
3.         Aflæggelse af regnskab.
4.         Følgende rettidigt indkomne forslag.
            4A.      Rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer: Ingen
            4B.      Bestyrelsen agter at fremsætte følgende forslag: Ingen
5.         Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
(Vedlagt følger som bilag de reviderede regnskaber, samt budgetforslag for 2009).
6.         Valg af bestyrelsesmedlemmer ( i.h.t. §8.6 og §12).
                        Valg af kasserer (2 år)                       Hans-Henrik opstiller.
                        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år). Tonny og Sanne opstiller.
7.         Valg af bestyrelsessuppleanter:
                        Valg af 1 første suppleant for 1 år.           
                        Valg af 1 anden suppleant for 1 år.            
8.         Valg af revisorer:
                        Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år.                     
                        Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.       
9.         Eventuelt.
( Under dette punkt kan der ikke tages forslag til afstemning, ifølge vedtægternes pkt. 8.9).
 
Bestyrelsen håber på et godt fremmøde. I lighed med tidligere, bliver der budt på een øl eller vand til hver deltager. Herudover kan der købes øl og vand for egen regning.
Husk at skyldige beløb til foreningen skal være betalt for at få adgang til generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
 
Ole Østrup Rasmussen

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk