Referat fra generalforsamlingen 19 marts 2013 kl. 19.00 på Blistrup Skole

 

Ad 1.

Dirigent blev Leon

Der blev ikke valgt stemmetællere idet det ikke blev skønnet nødvendigt at foretage afstemninger med stemmetællere

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.

 

Ad 2.

Formanden aflagde beretning som vedrørte fællesareal, stirenovering, arbejde langs rabatten på Bjørn Andersens vej, Henstilling til at møde op ved arbejdsweekender, kantstensrenovering som nu er påbegyndt af kommunen.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3.

Hans-Henrik fremlagde regnskabet og oplæste regnskabsberetningen for 2012. Arbejdsholdets udgifter blev diskuteret, og der var generel enighed om at størrelsen af udgiften var acceptable.

Det blev dog diskuteret om det burde fremgå tydeligere af regnskabet og budgettet hvad der mere præcist blev anvendt til honorering af arbejdsholdet og om det var i orden at bestyrelsen selv accepterede at honorere arbejdsholdet eller om det burde være en generalforsamlingsbeslutning. Det blev modargumenteret med at det var svært at budgettere udgifter til arbejdsholdet når fremmødet var så usikkert som tilfældet er. Ligeledes blev det også vist at posten havde været omtalt ved tidligere generalforsamlinger og desuden var budgetlagt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.

Ingen forslag

Ad 5.

Hans-Henrik gennemgik budgettet – som herefter blev godkendt.

Ad 6.

Hans-Henrik genvalgt for 2 år

Tonny og Klaus ligeledes genvalgt

Ad 7.

Morten Klitgaard valgt til 1 suppleant

Gunhild Andreasen valgt som 2 suppleant

Ad 8.

Oskar og Leon blev valgt som bilagskontrollant

Pia blev valgt som bilagskontrollant suppleant

Ad 9.

Snerydning blev diskuteret i almindelighed og specielt udfor stiens afslutning hvor grundejerforeningen har snerydningspligten. Det blev henstillet at vi prøver at lave en aftale med naboen omkring snerydning.

 

Underskrevet

Leon

Dirrigent

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk