ÅRSRAPPORT FOR 2014

SAMT

BUDGET FOR 2015

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab gennemlæst og bilag kontrolleret.

Bemærkninger:

 

 

Blistrup, den                 2015

1

REGNSKABSBERETNING FOR 2014

Til regnskabet for 2014 skal følgende bemærkninger knyttes:

Året udviser et underskud på ca.kr.33.000 mod et budgetteret underskud på ca. kr.15.000

Dette må, efter bestyrelsens opfattelse, betragtes som værende tilfredsstillende, når der henses til nyinvestering i året af plæneklipper med ca. kr. 46.000

De realiserede indtægter blev ca. kr. 4.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes, at visse grundejere i 2014 tilsyneladende(stadig)ikke har ønsket at indbetale deres kontingent. Det skal i denne forbindelse nævnes, at foreningens samlede tilgodehavende er steget med                    ca. kr. 3000.

De realiserede udgifter blev ca. kr. 18.000 større end budgetteret. Dette skyldes primært, som tidligeree nævnt, nyindkøb af plæneklipper samt mindre udgift til udbedring af stisystemet og drift af maskiner.

Udover det nævnte har bestyrelsen ikke flere bemærkninger til regnskabet for 2014.

Blistrup, den            2015

Bestyrelsen

Klaus Klitgaard     Egon Andreasen     Hans-Henrik Arnkjær

 

                       Michael Hardersdorf              Tonny Jørgensen

2

 

Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 2014

 

Indtægter:                                                                  Budget 2014:

Kontingenter             79800,00                                   79800,00

Renteindtægter                 0,58                                        500,00

Diverse indtægter             0,00     79800,58                       0,00     80300,00   

 

Udgifter:

Bestyrelseshonorar    7500,00                                       7500,00

Bestyrelsesmøder       1294,86                                       4000,00

Revision                         500,00                                         500,00

Generalforsamling        262,00                                         700,00

Omdeling                          0,00                                          500,00

Fællesarealer            35613,78                                    35000,00

Plæneklipper            45737,50                                             0,00

Drift maskiner             5108,86                                    10000,00

Småanskaffelser           808,32                                       7000,00

Forsikringer                 3403,94                                       3200,00

Arbejdshold                1044,60                                       9000,00

Snerydning                        0,00                                       3000,00

OVERF.TIL SIDE  3   101273,86   79800,58               80400,00      80300,00

 

 

3

 

 

OVERF.FRA S. 2      101273,86     79800,58              80400,00       80300,00

Kontorartikler               861,34                                      1500,00

Porto og gebyrer          705,75                                      1000,00

PBS                              1792,44                                      2000,00

Edb-udgifter                  588,00                                      1000,00

Anl.arb. – stisystem          0,00                                       5000,00

El                                  1231,48                                      1500,00

Skur                              6503,65                     112956,52               3000,00        95400,00

Årets resultat                             -  33155,94                               -     15100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Statusopgørelse

 

Balance pr.31/12 2014                               Balance pr.31/12 2013

 

AKTIVER                                                AKTIVER

 

Indlån                               565,11                        Indlån                       564,53

Nykredit Bank              68026,99                       Nykredit Bank   113800,24        

Giro                               39800,94                       Giro                      30117,21

Kasse                                     0,50                       Kasse                       262,50

Tilgodhav.kont.           12995,00                      Tilghav.kont.         9800,00

AKTIVER I ALT           121388,54                      AKTIVER I ALT   154544,48

 

 

PASSIVER                                              PASSIVER

 

Egenkapital primo    154544,48                        Egenkap.primo 161346,65

Årets resultat          -   33155,94                       Årets resultat  -     6802,17

Egenkapital ultimo   121388,54                        Egenkap.ult.     154544,48

 

Gæld                                                                     Gæld

Forudbet.kont.                    0,00                        Forudb.kont.               0,00

Gæld i alt                             0,00                        Gæld i alt                    0,00

 

PASSIVER I ALT        121388,54                       PASSIVER I ALT 154544,48

5

 

BUDGET FOR 2015

 

INDTÆGTER:

Kontingenter(114 x 700)                                                         79800

I alt indtægter                                                                            79800

 

UDGIFTER:

Forsikringer                                                                                   3500

Kontorartikler                                                                               1500

PBS                                                                                                   2000

Edb udgifter                                                                                  1000

Generalforsamling                                                                       500

Omdeling                                                                                         500

Pasning af fællesarealer                                                          35000

Drift maskiner                                                                             10000

Porto og gebyrer                                                                          1000

Småanskaffelser                                                                          5000

Arbejdshold                                                                                10000

Snerydning                                                                                    3000

Bestyrelseshonorar                                                                     7500

Revision                                                                                            500

Bestyrelsesmøder                                                                        4000

OVERFØRT TIL SIDE 6                                                               85000

 

6

 

OVERFØRT FRA SIDE 5                                                            85000

Anlægsarbejder                                                                           5000

El                                                                                                       1500

Vedligeholdelse af legeplads og skur                                   3000

I alt udgifter                                                                               94500

 

BUDGETTERET RESULTAT(UNDERSKUD)                    -   14700     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk