ÅRSRAPPORT FOR 2013

SAMT

BUDGET FOR 2014

 

Regnskab gennemlæst og bilag kontrolleret.

Bemærkninger:

 

Blistrup, den                 2014

 

1

REGNSKABSBERETNING FOR 2013

Til regnskabet for 2013 skal følgende bemærkninger knyttes:

Året udviser et underskud på ca.kr.7000 mod et budgetteret underskud på ca.kr.21000

Dette må, efter bestyrelsens opfattelse, betragtes som værende tilfredsstillende.

De realiserede indtægter blev ca. kr. 4.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes, at visse grundejere i 2013 tilsyneladende ikke har ønsket at indbetale deres kontingent til trods for gentagne rykkerskrivelser. Det skal i denne forbindelse nævnes, at foreningens samlede tilgodehavende er faldet med ca. kr. 3000.

De realiserede udgifter blev ca. kr. 15.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes primært mindre udgift til udbedring af stisystemet og drift af maskiner.

Udover det nævnte har bestyrelsen ikke flere bemærkninger til regnskabet for 2013.

Blistrup, den            2014

Bestyrelsen

 

Klaus Klitgaard     Morten Rohde Klitgaard     Hans-Henrik Arnkjær

 

                       Michael Hardersdorf              Tonny Jørgensen

 

 

Resultatopgørelse 1/1 – 31/12 2013

 

Indtægter:                                                                  Budget 2013:

Kontingenter             79800,00                                   79800,00

Rykkergebyrer               410,00                                            0,00

Renteindtægter               26,01                                      1500,00

Diverse indtægter             0,00     80236,01                       0,00     81300,00   

 

Udgifter:

Bestyrelseshonorar    7500,00                                       7500,00

Bestyrelsesmøder       3211,40                                       4000,00

Revision                         500,00                                         500,00

Generalforsamling        308,90                                         700,00

Omdeling                          0,00                                          500,00

Fællesarealer            35133,69                                    35000,00

Vedl.hold beplantn.          0,00                                             0,00

Drift maskiner             2818,95                                       8000,00

Småanskaffelser         7763,80                                       7000,00

Forsikringer                 3161,86                                       3200,00

Arbejdshold              10391,50                                       8000,00

Snerydning                         0,00                                       3000,00

OVERF.TIL SIDE 3     70790,10     80236,01              77400,00      81300,00

 

OVERF.FRA SIDE 2   70790,10     80236,01              77400,00       81300,00

Kontorartikler             1431,20                                      1500,00

Porto og gebyrer          653,25                                      1000,00

PBS                              1788,91                                      2000,00

Edb-udgifter                  588,00                                      1000,00

Gaver m.v.                        0,00                                             0,00

Afskrivn.kontingent   1400,00                                            0,00

Anl.arb. – stisystem    9000,00                                    15000,00

El                                  1386,72                                      1500,00

Skur                                    0,00      87038,18               3000,00      102400,00

Årets resultat                             -    6802,17                               -     21100,00

 

 

Statusopgørelse

 

Balance pr.31/12 2013                               Balance pr.31/12 2012

 

AKTIVER                                                AKTIVER

 

Indlån                               564,53                        Indlån                       563,83

Nykredit Bank           113800,24                       Nykredit Bank   113774,93        

Giro                               30117,21                       Giro                      32561,89

Kasse                                262,50                        Kasse                     1946,00

Tilgodhav.kont.            9800,00                        Tilghav.kont.       12500,00

AKTIVER I ALT          154544,48                       AKTIVER I ALT   161346,65

 

 

PASSIVER                                              PASSIVER

 

Egenkapital primo    161346,65                        Egenkap.primo 181543,29

Årets resultat          -    6802,17                         Årets resultat  -   20196,64

Egenkapital ultimo   154544,48                        Egenkap.ult.     161346,65

 

Gæld                                                                     Gæld

Forudbet.kont.                    0,00                        Forudb.kont.               0,00

Gæld i alt                             0,00                        Gæld i alt                    0,00

 

PASSIVER I ALT        154544,48                       PASSIVER I ALT 161346,65

 

 

BUDGET FOR 2014

 

INDTÆGTER:

Kontingenter(114 x 700)                                                         79800

Renteindtægter                                                                              500

I alt indtægter                                                                            80300

 

UDGIFTER:

Forsikringer                                                                                  3200

Kontorartikler                                                                               1500

PBS                                                                                              2000

Edb udgifter                                                                                  1000

Generalforsamling                                                                         700

Omdeling                                                                                       500

Pasning af fællesarealer                                                            35000

Drift maskiner                                                                             10000

Porto og gebyrer                                                                          1000

Småanskaffelser                                                                          7000

Arbejdshold                                                                                  9000

Snerydning                                                                                   3000

Bestyrelseshonorar                                                                      7500

Revision                                                                                         500

Bestyrelsesmøder                                                                        4000

OVERFØRT TIL SIDE 6                                                               85900

 

 

OVERFØRT FRA SIDE 5                                                            85900

Anlægsarbejder                                                                            5000

El                                                                                                  1500

Vedligeholdelse af legeplads og skur                                          3000

I alt udgifter                                                                               95400

 

BUDGETTERET RESULTAT(UNDERSKUD)                        -   15100     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk